Podjetje S-market, (v nadaljnjem besedilu “ponudnik”) je svojim strankam (v nadaljnem besedilu “naročnik”) dolžan priskrbeti razumljiva pravila o uporabi našega spletnega servisa in storitev. Naročniki ponudnikovih storitev se morajo strinjati s spodaj navedenimi pogoji oziroma členi. Ponudnik si pridružuje pravico do sprememb spodaj navedenih členov, brez predhodnega obvestila. Spremembe o pogojih poslovanja si boste vedno lahko prebrali na naših straneh, naročnikov ne bomo o tem posebej obveščali.

Občasno posodobimo člene o pogojih poslovanja in ko to storimo, tudi ustrezno spremenimo datum zadnje spremembe. Datum je prikazan na koncu pogojev poslovanja. V primeru, da nadaljujete z uporabo naših storitev, se smatra, da v celoti razumete in se strinjate s spremembami.

 

1. Člen: Plačilni pogoj

1. Za uporabo naših storitev je potrebno predplačilo za določeno obdobje. Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov. Naročene storitve bodo opravljene, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o nakazilu. Račun se bo glasil na lastnika uporabniškega vmesnika in bo poslan po navadni pošti.

2. Pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja nastopijo z dnem, ko so naročniku posredovani podatki za dostop do spletne strani in strežnika. Podatki so posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov.

3. Naročnik bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku označenem na predračunu in na pravilen sklic.

4. Vsa vplačila so nepovračljiva, razen če se ponudnik odloči drugače.

5. Naročnik je dolžan v celoti poravnati vse obveznosti do ponudnika, nastale do dne prekinitve naročniškega razmerja. Le to mora biti pisno oziroma na ponudnikov kontaktni elektronski naslov.

6. Pridružujemo si pravico, da 8 dni po poteku plačilnega obdobja storitev ukinemo, v kolikor ne prejmemo plačila ali vsaj potrdila, da je storitev plačana. Ponovna aktivacija ob neplačilu se zaračuna po trenutnem ceniku.

7. Ponudnik si pridružuje pravico do spremembe cen in lastnosti (specifikacije) paketov. Spremembe nastopijo v veljavo z naslednjim izstavljenim predračunom.

8. Če pride do napačnega zneska, ima ponudnik pravico znesek popraviti in je dolžan o tem naročnika obvestiti. Naročnik v celoti razume in se strinja, da mora plačati popravljeni znesek.

 

2. Člen: Odgovornosti in dolžnosti naročnika

1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da na zakupljen prostor ne bo prenesel vsebine ali povezav na:

 • vsebino, ki je nelegalna, nasilna, obrekljiva, opolzka, pornografska, bogokletna, ali kakorkoli sporna,
 • vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, warez, itd.,
 • vsebino, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam, zaščitenim znamkam, patentom, avtorskim pravicam ali drugo intelektualno lastnino.

2. Naročnik je dolžan ponudnika obvestiti o vsebini na zakupljenem prostoru.

3. Ponudnik ima pravico pregledovanja naročnikove celotne vsebine na zakupljenem prostoru.

4. Naročniki, ki bodo odprli anonimni FTP dostop, so odgovorni tako za vsebino, kot za varnost strežnika.

5. Naročnik v celoti razume in se strinja, da v celoti odgovarja za vsebino na zakupljenem prostoru.

6. Naročnik v celoti razume in se strinja, da se mu onemogoči nadaljnja uporaba spletnega gostovanja, če prekorači zakupljeni prenos podatkov oziroma preseže zakupljeni strežniški prostor.

7. Naročnik v celoti razume in se strinja, da če bo uporabljal kakršnekoli skripte in programe, da jih bo redno posodabljal in skrbel za lastno in varnost celotnega strežnika.

8. Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 14 dni od nastanka.

9. Naročnik se obveže, da bo poskrbel za ažurnost kontaktnih podatkov in da bo redno spremljal primarni predal elektronske pošte.

 

3. Člen: Trajanje storitev

1. Po izteku plačilnega obdobja se gostovanje podaljša za enako plačilno obdobje. V kolikor ne želite podaljšati gostovanja, nas morate obvestiti vsaj 10 dni pred iztekom plačilnega obdobja. V nasprotnem primeru ste dolžni poravnati znesek, ki je predviden za plačilno obdobje.

 

4. Člen: Omejitev oziroma prekinitev naročniškega razmerja

1. Naročnik v dogovorjenem roku ni v celoti poravnal obveznosti do ponudnika. Ponudnik predhodno obvesti naročnika na kontaktni elektronski naslov, kateri je vnešen v uporabniškem vmesniku.

2. Naročnik je ponudniku posredoval napačne oziroma zavajajoče informacije.

3. Naročnik v celoti ne upošteva 1. člen, 2. člen in 8. člen.

4. Naročnik lahko gostovanje kadarkoli prekliče oziroma najkasneje vsaj 7 dni pred potekom zakupljenega obdobja. Denarja ne vračamo, razen če se izjemoma tako odločimo.

 

5. Člen: Odgovornosti in dolžnosti ponudnika

1. Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za:

 • nemoteno delovanje strežnika/strežnikov,
 • smotrno in pravočasno posodabljal programsko opremo,
 • naročnika obvestil o pomembnih posodobitvah,
 • v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake,
 • varnost podatkov.

2. Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na/iz strežnika.

3. Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.

4. Ponudnik ne odgovarja za posredno ali neposredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.

5. Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:

 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada strežnika/strežnikov,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
 • škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
 • škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.

6. Ponudnik ne daje garancije, da bodo naše storitve:

 • ustrezale naročnikovim zahtevam in potrebam,
 • neprestano delovale 24/7 (24 ur na dan, 7 dni na teden).

7. Ponudnik storitev ne bo odgovoren za nobeno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel.

8. Ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe.

9. Ponudnik ne odgovovarja za vsebine spletnih strani potem, ko je spletna stran in dostop do nje predan uporabniku.

 

6. Člen: Kršitev pogojev poslovanja

1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridružuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah navedenih členov, n.pr. takojšnja omejitev oziroma (začasno) zaprtje naročnikovega uporabniškega vmesnika, dostopa do zakupljenega spletnega prostora in dostopa do nadzorne plošče, brez predhodnega opozorila in brez povračila denarja.

2. Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter nas v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj obvestili, vključujoč krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije.

 

7. Člen: Zlorabe strežnika

Pridržujemo si pravico, da odstranimo kakršnokoli vsebino, ki je v nasprotju s pogoji poslovanja iz vašega računa brez predhodnega obvestila. Ne dovoljujemo hekerskih strani, strani za odrasle in nobenih mp3 datotek, shareware/freeware in ostalih programov ter strani pod točko 11.

Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo:

1. Nepooblaščena ali nedovoljena uporaba strežnika (branje, pisanje in izvajanje izven domačega direktorija).

2. Prekomerno izkoriščanje sistemskih zmogljivosti, vključujoč moč procesorja in spomina. Nezaželeni so večji forumi na tekstovni osnovi, ki ne podpirajo mySQL baze, obsežne mailing liste (obvezna uporaba funkcije, ki omogoča interval med pošiljanjem), in vseh skript v točki 11. Pridružujemo si pravico, da odstranimo programe, ki uporabljajo preveč sistemskih zmogljivosti.

3. Pri delu s cronjobi (omogočajo izvajanje funkcij ob določenem času) je prepovedano prepogosto izvajanje funkcij.

4. Prekomerno pošiljanje elektronske pošte. V primeru, da pošiljate pošto več kot 50-tim prejemnikom, je potrebno med pošiljanjem uporabljati premor. V roku ene ure lahko pošljete sporočilo največ 250 prejemnikom.

5. Pošiljanje elektronske pošte na naključne naslove (spam).

6. Uporaba strežnika v zlonamerne namene.

7. Kršenje avtorskih pravic (gostovanje datotek).

8. V kolikor uporabljate večje število MySQL baz, ftp, mailing list, itd., kot je določeno za posamezen paket.

9. Nadaljnja prodaja delov zakupljenega prostora brez predhodnega dogovora.

10. Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 7 dni od nastanka.

11. Nedovoljena uporaba skript/programov na naših strežnikih (za odobritev nam pišite na email).

12. Uporabnik sam odgovarja za rezervne kopije svojih podatkov na strežniku. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo kateregakoli uporabniškega podatka.

7.1 Člen: Zlorabe spletnih aplikacij

Pridržujemo si pravico do odstranitve sporne vsebine. Naročniku storitev in uporabniku ni dovoljeno objavljanje kaznive, sovražne ali kakršne koli druge sporne vsebine. Naročnik se zavezuje, da svoje spletne strani ali aplikacije ne bo uporabljal za širjenje nestrpnosti ali druge prepovedane vsebine. Ponudnik smatra spodaj navedena dejanja kot zlorabo: Objavljanje vsebine, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo RS. Širjenje ali vzpodbujanje nasilja ali sovraštva. Širjenje ali vzpodbujanje kaznivih dejanj tudi piratstva. V kolikor uporabnik odkrije napako v kodi in jo brez prijave ponudniku izkoristi sebi v prid. Uporablja spletne aplikacije ali storitve za pošiljanje vsiljive pošte (Spam)

 

8. Člen: Odškodnine in nadomestila

1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.

2. Naročnik v celoti razume in se strinja, da je uporaba ponudnikovih storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih storitev.

 

9. Avtorske pravice

Kadar ponudnik v storitev, ki jo zagotavlja stranki, vključi svoje že obstoječe avtorsko delo (npr. programsko kodo, fotografijo, sliko, film, besedilo, logotip ipd.) ali kadar tako avtorsko delo izdela po navodilih in željah stranke, se na stranko prenesejo le tiste materialne avtorske pravice na takem avtorskem delu, ki so nujno potrebne, ter v obsegu in trajanju, ki sta nujno potrebna za to, da lahko stranka storitev uporablja v skladu z njenim ekonomskim namenom.

Ne glede na prvi odstavek tega člena stranka v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih pravic na računalniških programih (aplikacijah, modulih, sistemih ipd.), ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Določba tega odstavka velja tudi v primeru, ko je bila taka aplikacija izdelana ali spremenjena na željo stranke. Na računalniških programih iz tega odstavka pridobi stranka zgolj časovno omejeno pravico uporabe takih programov v skladu z njihovim ekonomskim namenom oziroma v skladu s temi splošnimi pogoji ali ponudbo razen v primeru, ko je jasno definirano, da se prenašajo tudi avtorske pravice.

Pravica uporabe iz tega odstavka lahko traja največ za čas veljavnosti pogodbe med ponudnikom in stranko. Čas uporabe ponudnikovih storitev za licence, ki so veljavne na več računalnikih, začne teči ob namestitvi na prvi računalnik ali strežnik. Ponudnik ima pravico, da svoje avtorstvo oziroma imetništvo materialnih avtorskih pravic kadarkoli označi na način, ki ga sam izbere, kar lahko vključuje tudi njegov logotip in povezavo na njegovo spletno mesto. Navedena pravica ponudnika ne more biti omejena z dejstvom, da stranka plačuje za ponudnikove storitve. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic. Ponudnik svoje pravice ne sme izvrševati na način, ki bi nesorazmerno posegal v pravice in interese stranke.

Vse ostale materialne avtorske pravice, moralne avtorske pravice in druge avtorske pravice, ki se v skladu s 1. odstavkom tega člena ne prenesejo na stranko, so pridržane ponudniku.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki prepovedano posegati v avtorska dela iz 1. odstavka tega člena, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika stranka nima pravice dostopa do izvorne kode programov, ki so del storitve, ki je predmet pogodbe med ponudnikom in stranko ali ki podpirajo ali omogočajo njeno delovanje. Prav tako naročnik nima pravice do predelave izvorne kode.

Če storitev, ki jo zagotovi ponudnik, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbela stranka, stranka ponudniku jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.

Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

10. Prenos storitve k drugemu ponudniku

Če so predmet sodelovanja med ponudnikom in stranko storitve, ki vključujejo gostovanje ali hrambo podatkov na oziroma s pomočjo ponudnikove strojne opreme, in se stranka odloči za prenos k tretji osebi, ponudnik tak prenos izvede samo, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:

 • stranka ima poravnane vse zapadle obveznosti do ponudnika;
 • strojna in sistemska programska oprema tretje osebe izpolnjuje tehnične zahteve za prenos; v dvomu lahko ponudnik o tem zahteva od stranke in od tretje osebe pisno izjavo;
 • stranka vnaprej poravna predvidene stroške prenosa, v skladu s cenikom, po predhodno izdanem računu ponudnika.
 • Ne glede na prvi odstavek tega člena prenos spletnih strani ter njim sorodnih storitev in vsebin k drugemu ponudniku ni mogoč, razen v primeru, ko gre za spletne strani, sorodne storitve ali vsebine, glede katerih ponudnik zagotavlja zgolj gostovanje na strežniku, ne pa tudi uporabe svojega sistema za upravljanje z vsebinami (CMS).
 • Stranka ima vse potrebne avtorske pravice nad programom.
 • Lastno razvitih rešitev ne gostujemo pri drugih ponudnikih gostovanja.

Če imate še kakšna vprašanja ali težave nas nemudoma kontaktirajte preko obrazca za kontakt, podpore ali e-pošte.